Všeobecné obchodné podmienky

Obchodná spoločnosť BB HEALTH, s.r.o., IČO: 47 075 261, so sídlom Gorkého 8/1076, 040 01 Košice, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vl. č.: 31884/V prijala tieto všeobecné obchodné podmienky k zmluve o poskytovaní služieb súvisiacimi s činnosťami v rámci voľného času a poskytované prostredníctvom webovej stránky www.miestoprejogu.sk

Prosíme vás, aby ste sa dôkladne oboznámili s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a s dokumentmi, na ktoré odkazujú (najmä Cenník, Zásady ochrany osobných údajov), ešte pred registráciou na stránkach www.miestoprejogu.sk.

Poskytovateľ služby:

BB HEALTH, s.r.o.
so sídlom Gorkého 8/1076, 040 01 Košice
Tel: +421 907 311 757
E-mail: miestoprejogu@gmail.com
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vl. č.: 31884/V
IČO: 47 075 261
DIČ: 2023723449
IČ DPH: SK2023723449
(ďalej aj „Poskytovateľ“ alebo „BB HEALTH, s.r.o.”)

Článok I.

Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní služieb súvisiacimi s činnosťami v rámci voľného času a poskytované prostredníctvom webovej stránky www.miestoprejogu.sk (ďalej aj „zmluva“), uzatvorenej medzi Poskytovateľom služby a Užívateľom služby (ďalej aj „VOP“ alebo „Všeobecné obchodné podmienky“).

1.2 Užívateľom služby je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania, povolania, a ktorá je prijímateľom služby identifikovanej v Článku II. VOP (ďalej aj „Užívateľ“).

1.3 Poskytovateľ služby prevádzkuje webovú stránku www.miestoprejogu.sk (ďalej aj „MPJ“), ktorá umožňuje registrovanému a prihlásenému užívateľovi služby (ďalej aj „Užívateľ“) sledovať videá, pomocou ktorých môže v domácom prostredí cvičiť jogu a ďalšie druhy cvičení alebo využiť konzultačné služby v oblasti cvičenia (ďalej aj „Služba“). Ukážky cvičebných videí pre neprihlásených užívateľov sú dostupné na MPJ.

Článok II.

Služba

2.1 Poskytovateľ poskytuje personalizovanú Službu, ktorá umožňuje registrovanému a prihlásenému Užívateľovi prístup k videám, pomocou ktorých môže Užívateľ v domácom prostredí cvičiť jogu a ďalšie druhy cvičení prezentovaných certifikovaným inštruktorom (ďalej aj „Služba“). Ak tieto VOP neustanovujú inak, podmienkou poskytovania Služby Užívateľovi je riadne a včas uhradená odplata za možnosť jej užívania – členské. Užívateľ nesmie poskytovať Službu alebo umožniť poskytovane Služby tretím osobám. Užívateľ je oprávnený Službu užívať len na nekomerčné a osobné použitie.

2.2 Služba neslúži ako náhrada za lekársku pomoc, diagnostiku alebo liečbu. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa kondičného režimu alebo zdravotného stavu je Užívateľ vždy povinný sa poradiť so svojím lekárom alebo inou kvalifikovanou osobou v oblasti zdravia alebo fitnes.

2.3 Poskytovateľ neposkytuje Užívateľovi žiadne technické vybavenie na používanie Služby. Užívateľ je zodpovedný za všetky poplatky účtované tretími stranami za prístup k Službe a jej používanie (napr. poplatky poskytovateľov internetových služieb alebo mobilných operátorov). Užívateľ si na vlastné náklady zabezpečuje prístup na internet a technické vybavenie na používanie Služby (PC, notebook, mobil, tablet, TV, atď.). Poskytovateľ nie je povinný pre Užívateľa k Službe poskytovať žiadnu technickú podporu. Pre používanie Služby je daná kompatibilita s bežne dostupnými internetovými prehliadačmi. Pre poskytovanie Služby je nevyhnutné, aby Užívateľ mal nainštalované potrebné softvérové vybavenie umožňujúce jej užívanie.

Článok III.

Profilový účet

3.1 Pre používanie Služby je potrebné vytvoriť si formou registrácie profilový účet (ďalej aj „Profilový účet“). Pri vytvorení Profilového účtu je Užívateľ povinný poskytnúť presné a úplné informácie a tieto informácie okamžite aktualizovať, ak by došlo ich zmene. Ak Užívateľ poskytne akékoľvek informácie, ktoré sú nepresné alebo neúplné, alebo ak má Poskytovateľ dôvod sa domnievať, že tieto informácie sú nepresné alebo neúplné, môže pozastaviť alebo ukončiť tento Profilový účet, ako aj používanie Služby. Poskytovateľ má právo kedykoľvek zrušiť a/alebo pozastaviť Profilový účet Užívateľa aj z iného dôvodu ako je uvedené v predchádzajúcej vete.

3.2 Ak Užívateľ s vytvoreným Profilovým účtom uhradí členské, vzniká zmluva, a tým aj právo Užívateľa na užívanie Služby, a to na dobu zodpovedajúcej úhrade členského. Po uplynutí doby zodpovedajúcej úhrade členského sa táto doba predlžuje alebo obnovuje s úhradou ďalšieho členského. Užívateľ s vytvoreným Profilovým účtom, ktorý má riadne uhradené členské na dané obdobie, má právo sa prihlásiť prostredníctvom svojho Profilového účtu na MPJ.

3.3 Užívateľ je výhradne zodpovedný za všetky aktivity, ktoré sa uskutočnia prostredníctvom jeho Profilového účtu. Užívateľ je povinný svoj Profilový účet chrániť pred neoprávneným použitím a neposkytovať svoje používateľské meno a heslo tretím osobám. Užívateľ je povinný okamžite informovať Poskytovateľa o akomkoľvek neoprávnenom použití jeho Profilového účtu alebo o akomkoľvek inom porušení zabezpečenia zaslaním e-mailu na adresu miestoprejogu@gmail.com

Článok IV.

Členské

4.1 Členské sa uhrádza na dobu určitú, a to na dobu uvedenú na MPJ, obvykle: a) jedného mesiaca, b) jedného polroka alebo c) jedného roka za účelom neobmedzeného prístupu k Službe. Výška členského závisí od rozsahu poskytovanej Služby.

4.2 Užívateľ je pri registrácii povinný vyplniť spôsob platby členského.

Článok V.

Spôsobilosť

5.1 Na využívanie Služby musí byť Užívateľ starší ako 18 rokov. Užívateľ záväzne vyhlasuje, že akékoľvek informácie, ktoré uvádza v Profilovom účte sú pravdivé a presné, a že má 18 alebo viac rokov, a je plne schopný a spôsobilý podliehať týmto VOP.

5.2 Užívateľ vyhlasuje, že pozná svoj zdravotný stav a že jeho zdravotný stav mu nebráni, aby sa zúčastnil na využití Služby. Služba je Užívateľovi poskytovaná výlučne na jeho zodpovednosť. Ak všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje inak, Poskytovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek škody na zdraví alebo majetku, ktoré si Užívateľ spôsobí úmyselne, z nedbanlivosti, neopatrnosti alebo precenením jeho fyzickej kondície.

Článok VI.

Skúšobné obdobie

6.1 Prihlásenie na MPJ sa môže začať bezplatným skúšobným obdobím (ďalej aj „Skúšobné obdobie“). Trvanie Skúšobného obdobia je stanovené Poskytovateľom pri registrácii a má umožniť novým Užívateľom a niektorým bývalým Užívateľom vyskúšať si Službu.

6.2 Podmienky Skúšobného obdobia určuje Poskytovateľ na základe vlastného uváženia a môže ho obmedziť a/alebo zrušiť, najmä z dôvodu aby sa zabránilo zneužitiu pri užívaní Služby.

Článok VII.

Poplatky a cenník

7.1 Aktuálny cenník členského si Užívateľ môže pozrieť na stránke https://miestoprejogu.sk/sk/predplatne/plany/ alebo po prihlásení sa cez webovú stránku MPJ, v časti Moje predplatné.

7.2 Pri úhradách Užívateľom dochádza k používaniu platobnej brány tretej strany (ďalej aj „Spracovateľ platieb“). Na spracovanie platieb v súvislosti s používaním Služby sa okrem týchto podmienok vzťahujú podmienky a zásady ochrany osobných údajov Spracovateľa platieb a vydavateľa platobnej karty Užívateľa. Ak všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje inak, Poskytovateľ nezodpovedá za chyby spôsobené Spracovateľom platieb ani vydavateľom platobnej karty Užívateľa.

Článok VIII.

Ochrana osobných údajov, reklamácia a komunikácia

8.1 Osobné údaje sú spracovávané v súlade s platnou právnou úpravou. Podrobné informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov obsahuje dokument Zásady ochrany osobných údajov, ktorý je prístupný na MPJ.

8.2 Na komunikáciu, vrátane reklamácie, podnetov, žiadostí a sťažností, môže Užívateľ využiť kontakty uvedené v týchto VOP. Prosíme, aby ste prednostne využívali možnosť komunikovať s nami prostredníctvom e-mailu, najmä ako alternatívu k listovým zásielkam ‒ ďakujeme, že šetríte životné prostredie. V prípade akýchkoľvek problémov nás môžete kontaktovať na adrese: miestoprejogu@gmail.com

8.3 Hromadné oznamy týkajúce sa Služby budú zverejnené na MPJ. Pokiaľ možno vopred, inak v primeranej lehote Poskytovateľ oznámi na MPJ napr. aj dočasné pozastavenie prístupu k Službe. Všetky údaje uvedené na MPJ sú priebežne aktualizované bez nutnosti predchádzajúceho upozornenia.

8.4 Individuálne bude Užívateľ v prípade potreby kontaktovaný prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, napríklad v súvislosti s potrebou úhrady členského za nadchádzajúce obdobie.

8.5 Prostredníctvom e-mailu môže byť Užívateľ informovaný napr. aj o aktuálnej ponuke služieb, produktov a pod. Poskytovateľa a/alebo o možnosti zúčastniť sa na prieskume verejnej mienky. Kontaktovať Užívateľa za uvedenými účelmi bude Poskytovateľ iba počas trvania zmluvného vzťahu, ktorý vznikol pri registrácii Užívateľa. Ak si Užívateľ neželá dostávať informácie o ponuke služieb, produktov a pod. Poskytovateľa a/alebo neželá si byť kontaktovaný(á) s ponukou zúčastniť sa na prieskume verejnej mienky, môže toto kedykoľvek namietať a kontaktovať Poskytovateľ na e-mailovej adrese miestoprejogu@gmail.com

8.6 Prípadné reklamácie Služby, najmä z dôvodu kvality videa a/alebo audia Služby, uplatňuje Užívateľ u Poskytovateľa bez zbytočného odkladu po vzniku takéhoto dôvodu a Poskytovateľ je povinný vybaviť reklamáciu spôsobom a v lehote vymedzenom vo všeobecne záväznom predpise, najneskôr však v lehote 30 dní od prijatia riadnej reklamácie, ak všeobecne záväzný predpis neurčuje kratšiu lehotu. Ak ide o vadu Služby, ktorú možno odstrániť, má Užívateľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Poskytovateľ je povinný takúto vadu Služby bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak ide o vadu Služby, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Služba mohla riadne (ako bez vady) užívať, má Užívateľ právo od zmluvy odstúpiť. Práva zo zodpovednosti za vady Služby sa spravujú najmä §§ 622 a 623 Občianskeho zákonníka, ako aj ďalším všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok IX.

Alternatívne riešenie sporov

9.1 Spor medzi Poskytovateľom a Užívateľom ako spotrebiteľom vyplývajúci zo zmluvy alebo súvisiaceho so zmluvou je možné riešiť aj prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ktorého podmienky upravuje zákon č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon č. 391/2015 Z.z.“).

9.2 Užívateľ má právo sa obrátiť na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nesúhlasí so spôsobom vybavenia reklamácie alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva. Právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Poskytovateľ na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Tým nie je dotknutá možnosť Užívateľa sa obrátiť so svojím nárokom na súd.

9.3 Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je vedený Ministerstvom Hospodárstva Slovenskej republiky, pričom tento zoznam je dostupný na webovej stránke: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

9.4 Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môže Užívateľ podať aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov v zmysle nariadenia EP a Rady EÚ č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorá je dostupná na webovej stránke: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Článok X.

Záverečné ustanovenia

10.1 Všeobecné obchodné podmienky sú súčasťou zmluvy medzi Poskytovateľom a Užívateľom. Registráciou na MPJ vyjadruje Užívateľ svoj súhlas s obsahom Všeobecných obchodných podmienok.

10.2 Vzťahy vzniknuté zo vzťahu medzi Užívateľom a Poskytovateľom sa spravujú všeobecnými záväznými predpismi Slovenskej republiky, a to aj v prípade, ak Užívateľ nie je občanom alebo nemá bydlisko v Slovenskej republike. V zmysle § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote.

10.3 Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok. Zmenu VOP zverejní Poskytovateľ ako hromadný oznam na MPJ minimálne 30 dní pred avizovaným dňom účinnosti zmeny. Po uplynutí tejto lehoty strácajú účinnosť pôvodné VOP a nadobúdajú účinnosť nové VOP. V prípade, ak nebude Užívateľ súhlasiť s novým znením VOP, má právo ukončiť zmluvný vzťah s Poskytovateľom. Poskytovateľ si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia pozmeniť alebo dočasne alebo natrvalo ukončiť poskytovanie Služby alebo jej časti.

10.4 Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 23.10.2020.

10.5 Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie VOP celkom alebo sčasti neplatným alebo nezákonným alebo neuplatniteľným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a uplatniteľnosť zostávajúcej časti VOP. V takomto prípade, dotknuté ustanovenie VOP sa nahrádza všeobecne záväznou úpravou, ktorá v čo najväčšej miere zodpovedá účelu sledovaného dotknutým ustanovením.